ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี

จัดกิจกรรมสอนอาชีพ “การทําขนมไส้เค็ม”เพื่อส่งสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี