Copyright 2023 - Custom text here

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำแชมพูมะกรูดโดยมีนางจิตราภรณ์ เทวะนา บรรณารักษ์ชำนาญการเป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯทั้งนี้การจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน Covid - ๑๙ของจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด

f t g m