Copyright 2023 - Custom text here

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปางห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนโดยมีนางกิรณาภัค สระทองพูน บรรณารักษ์จาก ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์

มสธ. ลำปาง เป็นวิทยากร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน Covid - ๑๙ของจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด

f t g m