Copyright 2023 - Custom text here

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างอาชีพ

หลักสูตร “การทำขนมเข่งไส้เค็ม” "สร้างความรู้ สู่ทักษะ เสริมรายได้ ให้ความสุข" ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กศน.อำเภอเมืองลำปาง

f t g m