Copyright 2023 - Custom text here

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร. เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำปาง

มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กาแฟ Slow Bar “กาแฟดริป” ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมี อ.ณัฐพล ตาวงศ์ ครู กศน.ตำบลจางเหนือ กศน.อำเภอแม่เมาะ เจ้าของแบรนด์ “กาแฟสามชาย” เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรม 15 คน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดยกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การชงกาแฟดริป และผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของกาแฟ สายพันธุ์คุณสมบัติ การใช้เมล็ดกาแฟที่คั่วในระดับต่างๆ การบดกาแฟและการดริปกาแฟ ซึ่งสามารถเป็นอาชีพที่สองหรือเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับผู้รับบริการได้

f t g m