Copyright 2024 - Custom text here

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

ได้รับมอบหมายจาก ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำปาง

ให้จัดกิจกรรมการอ่าน การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพด้วยหลักสูตร "การทำทาร์ตไข่"

โดยมีนางกิรณาภัค สระทองพูน (ครูเอ๋)

บรรณารักษ์ จาก ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง เป็นวิทยากร

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

f t g m